Faktorer som påverkar invandrarkvinnornas deltagande i mammografiscreening

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och påverkar cirka 2,1 miljoner kvinnor varje år och orsakar det största antalet cancerrelaterade dödsfall i hela världen. I Sverige är mammografiscreening en kostnadsfri regelbunden undersökning för friska kvinnor mellan 40 och 74 år, för att tidigt upptäcka bröstcancer. Med mammografiscreening förebyggs dödlighet i bröstcancer genom att minska förekomsten av antalet avancerade cancerformer med sämre prognos. Trots att alla kvinnor är välkomna att undersöka sina bröst med mammografi deltar en mindre andel utlandsfödda kvinnor jämfört med inrikesfödda kvinnor i mammografiscreeningen. Därför finns det ett stor intresse att undersöka vilka faktorer påverkar invandrarkvinnornas beslut till deltagande i mammografiundersökningar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera faktorer som påverkar invandrarkvinnors deltagande i mammografiscreening. Metod: För att besvara frågeställningen valdes en litteraturöversikt baserad på tio artiklar: fyra kvantitativa och sex kvalitativa. Resultat: Artiklarna som valdes visade att det finns olika faktorer som påverkar invandrarkvinnornas beslut att delta i mammografiscreening. Resultatet delades i fyra olika teman: psykosociala, ekonomiska, kulturella och religiösa faktorer samt kunskap och information. Språksvårigheter, kultur och fatalistiska föreställningar visade sig spela stor roll i mammografiscreeningsdeltagande. Diskussion: En gemensam faktor i många studier är att det saknas information och språksvårigheter gör det ännu svårare för invandrarkvinnor att få information som behövs för att kunna besluta om de ska delta eller inte i mammografiscreening. Slutsats: Det finns ett antal faktorer som påverkar invandrarkvinnors beslut att delta i mammografiscreening. Mer kunskap och information om bröstcancer och mammografiscreeningsprogram behövs för att invandrakvinnor skulle delta i sin mammografiundersökning i högre grad än idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)