Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. De alternativ som står tillbuds bygger ofta på att någon eller flera komponenter innehåller svavelhexafluorid, SF6, vilken har en stor negativ påverkan på växthuseffekten om den släpps ut i atmosfären. De alternativ av komponenter, exempelvis brytare, som inte innehåller SF6 är få och väsentligt mycket dyrare. Dock är fortfarande konceptlösningar som använder sig av luft som isolationsmedium till komponenter som inte är brytare, frånskiljare eller dylikt de billigaste.  Alternativen som framkommit i denna rapport och studerats närmare är ABB:s Urban-koncept, GIS med SF6 och Siemens Blue GIS med renad luft och vakuumbrytare. Fokus har varit lösningarnas beskaffenhet gällande säkerhet för tredje man, enkelhet i underhåll, klimatpåverkan och tillförlitlighet. Önskvärt är en helhetslösning där underhåll eller reparationer kan utföras i de olika facken i 130 kV-stationen utan att det påverkar driften och orsakar ett avbrott. Att finna en lösning som inte kräver SF6-gas i någon del av fördelningsstationen ger många lättnader i regelverk, mindre övervakning och kostnader förknippade med denna. En balansgång behöver göras mellan ekonomiska intressen, miljöpåverkan, inspektionsintervall, felavhjälpning och eventuella framtida miljökrav för högspänningsanläggningar. Det förstärkta sabotageskyddet som en byggnad ger har varit en klar fördel som lyfts fram hos de besökta anläggningarna. Vid val av konceptlösning kan storleken hos och kompetensen inom den egna organisationen vara en faktor att ta hänsyn till. Även utformning och val av lösning för tidigare och framtida stationer kan behöva tas hänsyn till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)