Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). Med en kombination av tekniker typiska för landskapsarkitektens designprocess och mer traditionellt vetenskapliga forskningsmetoder, används denna designbaserade metod för att utforska dagsljusets relevans inom landskapsarkitekturen. Inledningsvis förs en teoretisk diskussion på dagsljus, där en tidig distinktion görs mellan det fysiskt mätbara och det visuellt upplevda ljuset. Det visuella ljuset har en större relevans för arbetet då en viss ljusstrålning kan ge upphov till en stor mängd olika upplevt ljus. Litteraturstudien för ett resonemang kring relationen mellan det visuella dagsljuset och rumsupplevelse, samt visar på de av ljusets egenskaper vilka gör det till ett väsentlig element när det kommer till hur mycket det påverkar upplevelsen av landskap. Därefter placeras arbetet i en urban kontext genom en presentation av insamlat material från upprepade fältstudier utanför Malmö Live. Datan är insamlad med en kombination av tekniker, och det bearbetade material som presenteras är de ljusrelaterade fenomen som i fältstudien visats ha störst relevans för upplevelsen av platsen. Slutligen diskuteras det visuella dagsljusets inverkan på upplevelsen av urbana rum och landskap, samt ämnets faktiska relevans inom landskapsarkitekturen utifrån upptäckter i teori och fält. Baserat på litteraturstudie samt fältstudie dras slutsatsen att dagsljus som föränderligt fenomen påverkar det estetiska landskapet med störst verkan i upplevelsen av rumslighet, material och färg. Då dessa tre begrepp är grundläggande i gestaltning av och diskussion kring alla sorters yttre miljöer, samt för att dagsljuset har en betydande roll för den visuella upplevelsen av landskap, föreslår uppsatsen avslutningsvis att dagsljus med fördel hade kunnat ha en större roll i landskapsarkitektens gestaltning av yttre miljöer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)