Såhär vill jag delta- En intervjustudie om äldres erfarenheter av delaktighet vid inneliggande vård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Andelen äldre i världen ökar och medellivslängden blir högre. Sverige har bland den högsta medellivslängden i Europa. Andelen äldre över 75 år beräknas att fördubblas från år 2015 till 2050 vilket innebär en utmaning för sjukvården. Vårdpersonal är skyldig att ge patienten information och göra denne delaktig, men vad delaktighet är kan vara svårt att definiera då det upplevs olika. Delaktighet beskrivs i olika studier som att få information eller att få vara med och ta beslut gällande sin vård. Det finns många faktorer som påverkar delaktigheten i vården och sjuksköterskan har en viktig roll. Syfte: Att belysa vad delaktighet innebär för patienter över 75 år samt om och hur de erfarit delaktighet under sin inneliggande vård. Metod: Kvalitativ metod har använts. Studien är gjord på två geriatriska avdelningar och ett strategiskt urval har använts för att hitta deltagarna. Åtta enskilda semistrukturerade intervjuer har gjorts, sammanställts och analyserats med innehållsanalys, inspirerad av Elo och Kyngäs. Resultat: Resultatet visar att patienter som är 75 år och äldre beskriver att delaktighet är att få vara en del av sin vård genom informationsdelning och samarbete med vårdpersonalen, en god relation med personalen och när man få vara med och bestämma själv. Informationen som önskades handlade bland annat om mediciner, behandlingar, planering och instruktioner. Hur informationen gavs och att få ge information om sig själv var viktigt. Att få bestämma själv handlar om att vara en egen person med rätten att tycka och ha åsikter. Patientens delaktighet påverkas av vad de kan, vill och orkar. Delaktighet har visat sig vara viktigt och påverkar upplevelsen av sjukhusvistelsen till det positiva eller negativa. Slutsats: Resultatet visar vikten av delaktighet för äldre och kan med fördel användas för att utveckla vården till att bli mer personinriktad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)