Felansvar i Materiella Uppdragsavtal - Med särskilt fokus på kommersiella avtal i entreprenadjuridiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka rättsreglerna gällande fel i materiella uppdragsavtal, samt hur uppdragstagarens felansvar ter sig och vad detta omfattar. Därtill skall uppsatsen i mindre utsträckning utreda huruvida det finns någon genomgående röd tråd inom felansvaret. Omfånget av uppsatsen grundas i standardavtal och lagstiftning för att söka vägledning och stärka upp de olika ansvarsområden vilka åläggs uppdragstagare. Det kan sägas att fel grundas i två kategorier, fel i förpliktelserna och fel i utförandet. För förpliktelserna kan sedan uppdraget förfelas i uppgifterna eller i tjänsten. Det finns intressanta skillnader mellan de olika uppdragsavtalen, där fel i förpliktelserna vid frakt snarare grundas uppdragstagarens ansvar, än i faktiska fel. Uppdraget kan förfelas i andra avseenden, såsom i uppgifterna eller utförandet, men detta beror alltså snarare på att uppdragstagaren brustit i dennes ansvar. För de övriga materiella uppdragsavtalen har det varit till största del, de köpsrättsliga reglerna som utgjort grunden till uppdragstagarens fel i uppdraget. Det torde gå att påstå att oavsett vilket uppdragsavtal som än granskats, har det funnits starka kopplingar mellan uppdrag och ansvar. Det kan dock sägas att genomgående för alla uppdragstagare är att denne har ett ansvar att med omsorg genomföra uppdraget. Även här finns det skillnader inom frakt, där omsorgen istället beskrivs som vårdansvar. Därtill borde det gå att säga att för materiella uppdragsavtal, är omsorg i uppdraget av största vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)