Barnkonventionens inkorporering i svensk rätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar de möjliga effekterna utav den kommande inkorporeringen av FN:s Barnkonvention i svensk rätt för möjligheterna för barn vars rättigheter enligt konventionen har kränkts att få ekonomisk upprättelse, med fokus på barn som har farit illa med anledning av frihetsberövande genom häktning. Uppsatsen innehåller en deskriptiv del angående de svenska reglerna om häktning, med visst fokus på användningen och regleringen av restriktioner för den häktade. I början beskrivs de allmänna principer som har betydelse för användning av tvångsmedel i allmänhet. I denna del redogörs det också särskilt för särlagstiftningen för barn misstänkta för brott. Andra delen av uppsatsen innehåller en analys av inkorporeringens effekter på möjligheterna för barn som har farit illa i häktet att få ekonomisk upprättelse med anledning kränkning av deras rättigheter enligt Barnkonventionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)