Strategi för framgång : Hur svenska storföretag arbetar för att hävda sig mot konkurrens och skapa nya marknader

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition.   Metod: Studien angriper undersökningsproblemet med att anta en induktiv ansats med kvalitativa intervjuer. Arbetet baseras på djupintervjuer med företagsledare från fem svenska storföretag; Alfa Laval, Assa Abloy, Inwido, Lindab och Tetra Pak. Vidare antar studien ett hermeneutiskt förhållningssätt där tolkningen blir central. Resultat och konklusion: Resultatet av studien visar att få företag verkar för att inta en ny oetablerad marknad, så kallad ”blå ocean”. Fokus hos företagen i studien ligger på att bibehålla samt vinna nya marknadsandelar på befintliga marknader samt utöka till fler geografiska områden. Studien visar hur företagen arbetar både med kostnadsöverlägsenhet samtidigt som de arbetar med differentiering av sina produkter där samtliga företag idag arbetar med innovationsarbete vilket skapar möjligheter för att särskilja produkter från konkurrenters utbud. Detta till trots är företagen inte ”stuck in the middle” enligt Porters (1980) teori, utan stöder tesen om en hybridstrategi som visar på god konkurrenskraft om företaget är innovativt. Utöver det belyser studien digitaliseringens intåg på marknaden där både marknadsföring och handel i allt större utsträckning sker digitalt. Företagen i studien visar också på betydelsen av lokal närvaro, inträde på rätt geografiska marknader och värdet av goda kundrelationer. Slutligen belyses nödvändigheten att vara ledande avseende miljöfrågor och hållbara produkter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)