Sökes: kvalificerade säsongsanställda : betydelsen av rekrytering och motivation av säsongsanställda i turismföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Sammanfattning:

I alla turismföretag har de anställda en av de viktigaste rollerna i verksamheten. Den produkt som turismföretag säljer skapas i möten mellan gäster och en eller flera anställda. I de mötena skapas inte bara produkten utan det är också då som gästerna värderar produkten och företaget. Betalande gäster är de enda som skapar intäkter för ett turismföretag, vilket gör att det är ytterst viktigt att de här mötena blir positivt värderade av dem. Det är upp till företagen att se till att deras anställda presterar på toppen av sin förmåga i varje möte med gästerna. När en hög servicekvalitet erbjuds gästerna blir de mer nöjda vilket gynnar företaget och i sin tur även kan leda till att de anställda blir mer motiverade i sitt arbete. Vi har intervjuat fyrapersoner som arbetar med rekrytering av säsongsanställda i fyra olika turismföretag inom Kalmar-Ölandregionen. För att kunna besvara uppsatsens syfte diskuterade vi rekrytering, utbildning och motivation av säsongsanställda med dem.

Det är lika viktigt att under lågsäsong skapa förutsättningar för hög servicekvalitet som det är att erbjuda gästerna det under högsäsong. I arbetet med förberedelserna kan en bra grund skapas utifrån Human Resource Management. Det är något som hela verksamheten ska genomsyras av, från rekrytering via utbildning till arbetets utformning. Grunden för rekrytering är att rätt människor med rätt kvaliteter väljs ut till rätt arbetsuppgift. Vårarespondenter anser att det är svårt att enbart genom ansökningar och intervjuer veta om det kan bli en passande anställd. Alla anser dock att det är något de har blivit bättre på med tiden. Är alla förberedelser utförda inför högsäsongen förenklas arbetet med att motivera de anställda så att de erbjuder gästerna en hög servicekvalitet. Ett sätt att påverka de anställdasarbetssituation är genom empowerment. Då får de anställda ett visst ansvar för att lättare kunna bemöta gästerna och höja företagets servicekvalitet. Våra respondenter använder olika sätt att motivera sina säsongsanställda och anser att de i många fall inte motiverar medvetet även om deras handlingar fungerar motiverande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)