Sprängsalvor i olika bergarter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Jacob Jildesten; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Examensarbetet genomfördes hos Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med Skanska Industrial Solutions AB, region bergmaterial. Uppföljningen begränsades tidsmässigt och omfattade perioden april – juni 2019. Arbetets huvudsyfte var att skapa ett uppföljningssystem som Skanska sedan kunde utveckla till ett ordentligt arbetsredskap inom losshållningen. Systemets fokus riktades mot de viktigaste sprängtekniska parametrarna inom sprängteknik. För skapandet utav uppföljningssystemet användes sprängjournaler från Skanskas bergtäkter i Sverige, samt nödvändig data från SGU:s bergartskarta där bergtäkternas respektive bergarter hämtades från. Systemet skapades i dataprogrammet Excel. Systemet är baserat på bergarten kontra bergtäkten, där salvinformationen är kopplad till respektive bergtäkt. Systemet fungerar på följande vis: 1. Välj den bergart du söker  systemet visar då de bergtäkter som innehar den bergarten. 2. Klicka på den bergtäkt du söker  systemet kopplar dig till täktens salvinformation. 3. Välj salvnummer och fyll sedan i salvinformationen med önskad data. 4. Spara filen  klar! Resultatet visade att målet var uppnåeligt. Ett system där sprängningar följdes upp i de olika bergarterna skapades. Uppföljningssystemet som presenterades är endast en prototyp som för att funka ordentligt för företaget bör byggas vidare i en annan databas (inte Excel).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)