Hur avbrott på akutmottagningen påverkar patientsäkerheten - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan i team med att identifiera, undersöka, bedöma och behandla patienter med akuta symtom och tillstånd. Akutmottagningens arbetsform är hektisk och arbetssättet kräver att sjuksköterskan arbetar simultant med flera uppgifter. Att som sjuksköterska leverera en säker vård till patienterna i denna krävande arbetsmiljö kan vara svårt. Indikationer visar att patientsäkerheten kan påverkas av att sjuksköterskan blir avbruten i sitt arbete. Syftet med denna litteraturöversikt är därför att undersöka hur sjuksköterskan upplever att patientsäkerheten påverkas av avbrott i sitt arbetsflöde på akutmottagningen. För att svara mot syftet har data sammanställts enligt riktlinjerna för en strukturerad litteraturöversikt. Datainsamlingen gjordes genom litteratursökningar i de vetenskapliga databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. De valda artiklarna granskades av båda författarna med hjälp av SBU’s granskningsmallar och analysprocessen genomfördes utifrån mönstret helhet-del-helhet. Därefter skapades huvudteman och subteman.Utifrån insamlade data kunde två huvudteman angående avbrottens inverkan på patientsäkerheten identifieras; negativ inverkan och positiv inverkan. Under den negativa inverkan sågs subteman för ökad risk för läkemedelsmisstag, brister i kommunikation och dokumentation samt brutet patientfokus, medan det under den positiva inverkan framkom två subteman som förbättrad omvårdnad och förbättrad patientsäkerhet. Kunskapen om avbrottens negativa och positiva inverkan på patientsäkerheten är en viktig del i arbetet för en säkrare vård. Genom ökad kunskap om vilka avbrott i sjuksköterskans arbetsflöde som bör motverkas eller inte kan vården med hjälp av sjuksköterskan effektiviseras och förbättras. För den enskilda patienten och för samhället i stort medför ökad kunskap om avbrottets inverkan på arbetsflödet minskad risk för misstag, vilket medför kortare vårdtider och därmed minskade samhällskostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)