Påverkas en individs identitet och tillhörighet när hen tvingas byta land? : Nyanlända berättar om sin upplevelse av att komma till Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Författare: Josefin Lund; [2018]

Nyckelord: Identity; belonging; migration; Identitet; tillhörighet; migration;

Sammanfattning: Identitet och tillhörighet är komplexa begrepp som är ytterst viktiga för en individs välmående. Tidigare forskning visar att en individs identitet och tillhörighet påverkas när hen byter land. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vad som händer med en individs identitet när hen tvingas byta land. Jag ville även se om det går att känna tillhörighet i det nya landet och vad som gör att respondenterna känner/inte känner tillhörighet. Åtta semi-strukturerade intervjuer med flyktingar som varit i Sverige mellan 2-10 år genomfördes och analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. Det finns skilda åsikter kring om identiteten ändras eller inte när en individ tvingas byta land. Tillhörighet går att känna i det nya landet och påverkas av faktorer som självständighet, stöd, boende, mottagande samt att ha någonstans att känna sig hemma. Resultaten diskuteras huvudsakligen utifrån Tajfel och Turners (1979) sociala identitetsteori. Studien bidrar med en ökad förståelse kring flyktingars situation när de kommer till Sverige, gällande identitet och tillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)