Försörjningsstöd 2.0 : En kvalitativ innehållsanalys handläggarrobotens implementering och ledarnas nya roll och funktion inom försörjningsstöd i en kommun i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna uppsats har syftat till att framföra olika ledares upplevelse kring handläggarrobotaroch vilka förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv i en kommun i Sverige,samt hur ledarskapets roll och funktion sett ut i en sådan organisation. Studiens fokusundersöktes genom frågeställningarna: (1) Hur har ledarrollen i organisationen sett ut underimplementeringen av handläggarrobotar? Och; (2) Hur påverkar implementeringen avhandläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? En gruppintervju genomfördes med tvåolika ledare i en kommun i Sverige utifrån en semistrukturerad intervjumall. Materialetanalyserades tematiskt genom en kvalitativ innehållsanalys, där nitton kategorier utvanns ochdessa formades sedan till två teman med två tillhörande förklaringsmodeller: (1)Förändringsresan och (2) Den hierarkiska processkartan. Resultatet visar att ledaren har haften central roll i implementeringen av handläggarrobotar och att denna implementering harpåverkat och förändrat arbetsmiljön. Ledarskapet framställs som ett innovativt ledarskap idenna nya organisation där tekniska strömningar tagit fäste, målbilden verkar blivit merfokuserad kring effektivisering av de verksammas tid och arbetsuppgifter har prioriterats om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)