En litteraturstudie för jämförelsen av effekten av progestinet dienogest och GnRH-antagonisten elagolix på endometriosassocierad bäckensmärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Amanda Gillsjö; [2021]

Nyckelord: Endometrios; smärta; elagolix; dienogest;

Sammanfattning: Bakgrund: Endometrios är en kronisk östrogenberoende sjukdom som innebär att livmodervävnad tillväxer utanför livmodern och karakteriseras av symtom såsom smärta, trötthet och infertilitet. Mål vid behandling är god funktionalitet och ökad livskvalitet. Behandlingsalternativ inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs), kombinerade orala preventivmedel, gonadotropinfrisättande hormonanaloger (GnRHa) och progestiner. Progestinet dienogest aktiverar progesteronreceptorn medan GnRH-antagonisten elagolix blockerar GnRH-receptorn. Båda läkemedlen minskar därmed frisättningen av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH), varvid frisättningen av könshormonet östrogen minskar. Syfte: Syftet med arbetet var att utvärdera och jämföra effekten av läkemedlen dienogest och elagolix vid behandling av endometriosassocierad bäckensmärta. Metod: Denna litteraturstudie är baserad på sju randomiserade kontrollerade vetenskapliga studier (RCT) som hämtats från den medicinska databasen PubMed. De sökord som använts är ”endometriosis”, ”pain”, ”elagolix” och ”dienogest”. Resultat: Dienogest i dosen 2mg gav upphov till statistiskt signifikant större förbättringar avseende endometriosassocierad bäckensmärta jämfört med placebo. I de studier där 2mg dienogest var den enda interventionen, d.v.s. inga jämförelser med placebo utfördes, uppvisades förbättringar avseende endometriosassocierad bäckensmärta. De studier som utvärderade elagolix var inte helt entydiga. I en studie gav elagolix i doserna 150mg och 250mg en gång dagligen inte upphov till statistiskt signifikanta förbättringar avseende endometriosassocierad bäckensmärta jämfört med placebo. I en annan studie där elagolix i doserna 150mg en gång dagligen respektive 200mg 2 gånger dagligen undersöktes uppkom statistiskt signifikant större förbättringar jämfört med placebo avseende endometriosassocierad bäckensmärta. I en förlängningsstudie där endast elagolix undersöktes (d.v.s. inga jämförelser med placebo utfördes) uppkom numeriska förbättringar avseende endometriosassocierad bäckensmärta. Slutsats: Denna litteraturstudie visar att 2mg dienogest en gång dagligen och 150mg elagolix en gång dagligen  har god effekt avseende endometriosassocierad bäckensmärta samt att 200mg elagolix 2 gånger dagligen har god effekt vid medelsvår till svår endometriosassocierad bäckensmärta. Det går dock inte att med säkerhet fastslå att ett läkemedel är bättre än det andra för att minska endometriosassocierad bäckensmärta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)