Kommunikation i Försvarsmakten handlar inte om att kommunicera

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att analysera hur man inom Försvarsmakten ser på kommunikationens roll i organisationen. För att bättre kunna förstå och förklara kommunikationens roll vid förändringar ville jag dessutom kartlägga förutsättningarna för kommunikationsprocesserna i organisationen. Arbetet med Försvarsmaktens kommunikation kring värdegrunden intresserade mig särskilt eftersom organisationskulturer är något som produceras, reproduceras och reduceras via kommunikation. Genom att studera den kulturella förändringsprocessen kunde jag avtäcka strategernas syn på kommunikation och kulturellt förändringsarbete. Empirin utgjordes av anteckningar från en fältobservation tillsammans med intervjumaterial och styrdokument. Analysen visar att kommunikationsarbetet präglas av en transmissionssyn på kommunikation där den kommunikativa praktiken ses som ett verktyg för spridning av information. Med transmissionssynen följer en övertro på den kommunikativa praktikens effekter, som att man till exempel skall kunna lyckas med ett kulturellt förändringsarbete genom enkelriktad information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)