Varför misslyckas Mergers & Acquisitions?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Tor Fardell; Gustav Ekelius; [2014-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: M&A har blivit ett synnerligt omdebatterat område dels för att frekvensen av M&A har ökat och även för att merparten av förvärven inte lyckas uppnå de anteciperade fördelarna med förvärvsprocessen. Det finns undersökningar som tyder på att 60-80 % av alla M&A misslyckas vilket gör ämnet än mer intressant att forska i. Syfte: Att öka förståelsen för M&A, undersöka de bakomliggande motiven till företagsförvärv och varför de så ofta misslyckas. Genom studien vill vi belysa problematiken i M&A samt få en god inblick i hur en så omfattande bransch som M&A alltjämt misslyckas. Metod: Vi har valt en kvalitativ metod med abduktiv ansats varpå vi genomfört intervjuer med praktiskt erfarna utövare av M&A för att ta reda på varför företag misslyckas med förvärv. Sekundärdata har hämtats från vetenskapliga artiklar och litteratur. Metoden omfattar vidare uppsatsens validitet och reliabilitet. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Teori: Omfattas av grundläggande teoretiska utgångspunkter såsom agency, behavioral och neoklassiskt teori tillsammans med tidigare studier i form av vetenskaplig artiklar för att öka förståelsen för vad som kan föranleda M&A, hur förvärvsprocessen bör ske samt tänkbara orsaker till negativa utfall. Resultat och slutsatser: Vi har funnit att destruktiva motiv och skild motivbild mellan köpar- och målföretag kan påverka förvärvets utfall negativt vad gäller motiven till företagsförvärv. Vidare visar studien att missbedömning av framtidsutsikter av tillväxtpotential och marknad, bristfällig kunskap om marknad, fel timing, undermålig due diligence, överbetalning, långsam omorganisering och ineffektiv ledning är plausibla orsaker till ett misslyckat företagsförvärv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)