Rättsliga förutsättningar för att hindra diskriminering av gravida kvinnor på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Sandra Malmgren Ulfström; [2021]

Nyckelord: Arbetsrätt; gravida; diskriminering;

Sammanfattning: Examensarbetet har behandlat diskriminering av gravida i arbetslivet. Syftet har varit att undersöka skyddslagstiftningar som gravida arbetstagare kan stödja sig mot vid diskriminering på arbetsmarknaden. För att genomföra detta har en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod använts. I uppsatsen redogörs för gällande internationell lagstiftning inom såväl FN som Europarådet och EU. Genom konventioner och direktiv är Sverige förpliktigat att följa principen om icke-diskriminering. Det grundläggande diskrimineringsskyddet i Sverige anges i grundlagen, men i huvudsak regleras diskrimineringsskyddet inom arbetslivet genom diskrimineringslagen. Skydd mot diskriminering med utgångspunkt i en graviditet står inte uttryckligen i lagstiftningen. Det är genom lagtolkning av diskrimineringsgrunden ”kön” som det framkommer ett diskrimineringsskydd för gravida arbetstagare. Kompletterande skyddslagstiftning återfinns bl.a. i föräldraledighetslagen samt lag om anställningsskydd. Undersökningen visar ett starkt skydd mot diskriminering av gravida på arbetsmarknaden. Slutsatsen är att Sverige lever upp till merparten av EU-rättens krav förutom när det gäller reglerna om arbetsgivarens rätt att avsluta en provanställning utan att behöva uppge skäl för detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)