Hur ser sjuksköterskor på personer med diagnosen schizofreni? – Faktorer som påverkar attityderna

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Linda Wesén; [2007-11-26]

Nyckelord: attityder; schizofreni; sjuksköterskor;

Sammanfattning: Inledning/bakgrund: Mellan raderna i historiska skrifter kan man skönja tecken på symptom som kan tyda på att människor haft schizofreni redan i förhistorisk tid, än idag är dess etiologi inte helt klarlagd. Sjukdomen är mycket stigmatiserande och har genom tiderna präglats av olika förklaringsmodeller. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva och jämföra vilka attityder sjuksköterskor inom psykiatrisk- respektive somatisk vård har till personer med diagnosen schizofreni samt vilka faktorer som påverkar dessa grupper.Metod: En litteraturstudie baserad på studier som sökts fram i olika databaser. Elva studier valdes ut och granskades induktivt enligt Philip Burnards analysmetod. Resultat: Våld och aggression var ett återkommande tema i alla studier. De flesta visade att sjuksköterskorna förknippar personer med schizofreni, eller annan psykisk ohälsa, med våldsamt beteende. Fem faktorer som styr sjuksköterskornas attityder hittades; sociala faktorer, känslor, erfarenhet, utbildning samt tid och resurser. Attityderna hos sjuksköterskorna i studierna påverkades av olika faktorer beroende på vilken typ av avdelning de arbetade på. Sjuksköterskor på somatiska avdelningar bildade sin uppfattning genom faktorer som: tid och resurser, utbildning och erfarenhet. Sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar påverkades mer av sociala faktorer som kön och allmänhetens åsikter. Slutsats: Sjuksköterskornas attityder styrdes utifrån yttre faktorer och kunde påverkas positivt genom bland annat utbildning som syftar till att öka förståelsen för personer med schizofreni. Hos sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård kunde utbildning även stärka självsäkerheten och öka trygghetskänslan så att de kunde bemöta patienter med schizofreni på ett mer öppet och naturligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)