Information Overload - ett problem inom akutsjukvården?

Detta är en Magister-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning: Information overload förekommer på alla arbetsplatser där informationsbearbetning är viktigt för arbetsprocesserna. I vissa fall kan information overload medföra allvarliga konsekvenser både för den enskilda medarbetaren och för verksamheten i stort. På akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö har sjuksköterskorna en viktig roll som samordnare av den information som används i patientarbetet. Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka faktorer som främst orsakar information overload hos sjuksköterskorna på akutmottagningen CLV, samt att undersöka hur fenomenet IO påverkar vårdkvaliteten. Under mars och april 2007 genomfördes intervjuer med sju sjuksköterskor på den aktuella akutmottagningen utifrån en frågemall som utformats med hjälp av aktuell forskning på information overload. Resultatanalysen skedde utifrån en specifik orsakstabell som tagits från en litteratursammanställning av Eppler och Mengis (2004). Orsakstabellen utgår ifrån fem specifika områden - personliga faktorer, informationens karaktär, arbetsuppgifter och processparametrar, organisatorisk design samt informationsteknologi. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats. Undersökningen visar att sjuksköterskorna på akutmottagningen ofta drabbas av information overload, och att riskfaktorer finns i samtliga fem ovanstående kategorier. Flera av deltagarna upplever regelbundet information overload-relaterade symtom och detta riskerar att hota patientsäkerheten på mottagningen. Dessutom leder det till minskad arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskorna. Slutligen konstateras att en ordentlig informationsplan behöver upprättas för att rätta till de missförhållanden som orsakar information overload. Det är framför allt viktigt att informationen är relevant och hanterbar för att höja patientsäkerheten och vårdkvaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)