Upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Ensamheten är en central del på äldreboende som påverkar den äldres livskvalité både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose och bekräfta den äldres behov genom god omvårdnad och helhetsyn av den äldre. Syfte: Belysa äldres upplevelser av ensamhet på äldreboende Metod: Litteraturstudien är systematiskt genomförd och baseras på 11 vetenskapliga artiklar som framtagits via databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna granskades enligt SBUs kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik -patientupplevelser för att säkerställa god kvalité på artiklarna som använts i resultatet. Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra olika fynd. Känna sig begränsad, Existentiellt lidande, Känna förlust samt att känna sig bortglömd. Ensamheten kunde minskas genom att de äldre höll sig sysselsatta genom socialisering, aktiviteter och kontakt med familj. Slutsats: Efter flytt till äldreboende upplever de flesta äldre en stor ensamhet, vardagen är inte längre som förr. Besöksfrekvensen minskar då familj och vänner vet att den äldre är gott omhändertagen på boendet. De äldre upplever sig bortglömda av sina anhöriga, detta skapar en inre smärta samt depression över det nya livsförhållandet. Många av de äldre är begränsade både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Detta påverkar den äldres vardag och de äldre kan uppleva sig odugliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)