Lärande för hållbar utveckling : Ett pluralistiskt undervisningsförsök i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pluralistisk undervisningsaktivitet i förskolan kan utformas för att gynna barns diskussioner kring hållbar utveckling där olika perspektiv ges utrymme. Studien utgår från den pluralistiska undervisningstraditionen som beskrivs som en förutsättning för att skapa möjligheter till lärande om hållbar utveckling. Studien knyter också an till det sociokulturella perspektivet på lärande då studien fokuserar på diskussionerna mellan samtliga aktörer. För att besvara syftet användes metoden undervisningsförsök. Undervisningsförsöken utfördes i två cykler och undervisningens design reviderades mellan de två cyklerna. Barnen som deltog i studien var 4 till 6 år gamla. Resultatet visar att barnens diskussioner kan knytas till de tre dimensioner av hållbar utveckling som är en förutsättning för pluralistisk undervisning och att barnen deltar aktivt genom att ge förslag och undersöka det konkreta material som presenteras. Resultatet visar även att barnen är aktiva och uttrycker sina åsikter men att majoriteten av samtalen inte innehåller något kritiskt element och att en pluralistisk undervisningsaktivitet ställer höga krav på förskollärarens kompentens att ställa utmanade frågor. Som slutsats konstateras att en pluralistisk aktivitet får anses fungera i förskolans arbete som ett sätt att gynna barns kunskap om hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)