Varför väljer elever NIU som gymnasial utbildning? : En intervjustudie kring faktorerna bakom valet till NIU med inriktning handboll.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka elevers motiv att välja NIU-utbildning med inriktning handboll. Frågeställningarna som studien besvarar är 1. Hur beskriver eleverna vad som motiverade dem att välja NIU-utbildning? Och 2. Hur kan elevernas val av NIU med inriktning handboll förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv? Metod I studien används en kvalitativ intervjumetod på förstaårselever som går på tre olika specialidrottsgymnasier. Studien tog en fenomenologisk inriktning för att förstå elevernas upplevelse av valet till NIU. Studien använde sig av fokusgrupper med fyra elever i varje intervjugrupp. Första intervjun bestod av fyra killar, andra intervjun bestod av fyra tjejer och den tredje intervjun bestod av två killar och två tjejer. Ett handplockat urval för att representera målgruppen gjordes och de elever som deltog var slumpmässigt tillfrågade eller utvalda av deras lärare på skolan. Intervjustilen som användes var nondirektiv med semistrukturerade intervjuer för att få fram olika uppfattningar om elevernas val till NIU. Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt och syftar till att få fram svar på djupet.  Resultat Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kunde studien presentera att de elever som ansågs mest drivna och tagit ett längre kliv i elitutövning inom handboll har föräldrar med en stark idrottsbakgrund. Föräldrarna var hos samtliga elever engagerade under hela deras uppväxt i deras utövning och var stöttande samt motiverande för eleverna. Föräldrarna gav eleverna trygghet och resurser för att de skall kunna fortsätta med sin idrottsutövning. Resultatet visar även att eleverna hade en stark inre motivation till att utöva handboll på skoltid för att uppnå så stor framgång som möjligt inom idrotten. De såg NIU som en möjlighet för elitsatsning och var ännu mer motiverad när de väl var inne på utbildningen.  Slutsats Slutsatsen är att valet av NIU som utbildning för gymnasiet grundar sig i elevernas sociokulturella bakgrund. Samtliga elever har haft en socioekonomisk situation som gett dem möjligheten att utöva vad de finner är kul på sin fritid. Deras habitus har tagit in dem på den idrottsliga banan och de har haft stort stöd från sina föräldrar i sitt val av satsning inom handboll. I ett led av föräldrarnas engagemang för att eleverna ska må bra och få chansen att satsa på vad de tycker är kul har i sig fött elevernas starka motivation till att även välja NIU med inriktning handboll på gymnasiet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)