Särskilt begåvade elevers upplevelser av skolsituationer Åtta elevintervjuer om upplevelser av den särskilda begåvningen i skolan “skolan skulle kunna vara ett paradis”

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: I Sverige har specialpedagogiken av tradition framförallt fokuserat på elever med lägrebegåvning. Särskilt begåvade elever har bra förutsättningar att klara sina studier i skolan medgoda resultat. Den särskilda begåvningen innebär styrkor och förmågor, men kan även bidratill att eleven får svårt att passa in. I talet om särskilt begåvade elever förväxlas elevgruppenofta med de högpresterande eleverna. Forskning, Skolverket och Skolinspektionen haruppmärksammat komplexiteten kring de särskilt begåvade elevernas skolsituationer.Statistiskt sett ska det finnas minst en särskilt begåvad elev i varje klass. Ändå har vi intetillräckligt mycket kunskap om elevgruppen eller deras upplevelser av skolan.Studiens syfte var att undersöka några särskilt begåvade elevers upplevelser avskolsituationer. De teoretiska perspektiven som ligger till grund för studien, är hämtade urspecialpedagogikens teoretiska utgångspunkter. Studiens metod är en kvalitativintervjuundersökning och den är hermeneutisk inspirerad. Studiens resultat visar att de särskiltbegåvade elever som har mest positiva upplevelser av skolsituationer, är de som har fåttaccelerera. Respondenterna belyser även dilemman i skolans organisation, som de benämnersystemet. I intervjuerna beskriver eleverna att lärarna har ett komplext uppdrag. Samtligarespondenter anser att särskild begåvning ska finnas med i lärarutbildningen och att det ärnödvändigt med fortbildning för redan utbildade lärare. Studien belyser att en förståelse ochkunskap om dessa elever skulle kunna bidra till att förbättra de särskilt begåvade elevernasskolgång. I ett specialpedagogiskt perspektiv är det relevant att undersöka deras upplevelserav skolan, då de är en elevgrupp med utmaningar och behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)