Flerspråkighet : Förskollärares beskrivning av olika arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning  Flerspråkighet har alltid funnits i Sverige men uppmärksammats alltmer de senaste åren. Flerspråkigheten har fått en större plats i förskolans styrdokument där det står att förskollärare ska ge barn möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska språket. Arbetssättet tydliggörs inte tillräckligt. Syfte Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare beskriver olika arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling.  Metod Metoden som används är en kvalitativ undersökning. Vi har använt oss av intervjuer som datainsamling och dessa har sedan sammanställts, analyserats och därefter knutits an med tidigare forskning.  Resultat Resultatet påvisar att förskollärare är medvetna om att de ska främja barns språkutveckling. men inte hur de ska främja flerspråkiga barns modersmål. Förskollärarna har olika arbetssätt och metoder för att uppnå detta. Vi ser i resultatet att det är skillnad på hur förskollärarna arbetar på en förskola med högt antal flerspråkiga barn respektive en förskola med få flerspråkiga barn. Den största skillnaden som framkommer är att förskollärarna har en djupare samverkan med vårdnadshavare, samt att förskollärarna tar mycket hjälp av dem för att översätta ord och fraser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)