Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse : En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från mellanchefens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse - En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från  mellanchefens perspektiv. Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Jacob Kjessler och Joakim Delking Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson Datum: 2018 - maj Syfte: Inom företag finner vi mellanchefer, en anställd som befinner sig i mitten av organisationen med ledning och styrelse ovanför sig och anställda under sig. Krav ställs på dessa mellanchefer att arbeta effektivt med hög produktivitet där många beslut behöver fattas. Detta kan medföra att mellanchefer uppfattar en hög press i form av att arbeta hårt med brist på resursen tid och mellanchefer behöver arbeta effektivt för att klara av det dagliga arbetet vilket de kan göra genom deras höga arbetsbeslutsgrad. Denna höga press på effektivitet, produktivitet samt hög arbetstid kan medföra en minskning av mellanchefens arbetstillfredsställelse. För att hantera denna press med begränsade tidsresurs finns ledarskapsverktyget arbetsdelegering. Arbetsdelegering till underordnade gör att mellanchefer kan ge ifrån sig auktoritet och kontroll att utföra uppgifter, vilket har en effekt på att mellanchefens arbetstid frigörs. Med detta sagt finner vi tre begrepp, arbetstillfredsställelse, arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering som är relaterade med varandra men vi vet inte hur de påverkar varandra. Hur dessa begrepp påverkar varandra kan bana väg för hur mellanchefer kan använda sig av dessa begrepp för att nå en hög arbetstillfredsställelse, inneha en välbalanserad arbetsbeslutsgrad samt arbeta effektivt med delegering. För att förstå detta ställer vi oss frågan; Hur påverkas arbetsbeslutsgraden när delegering av arbetsuppgifter till underordnade sker, påverkar även denna delegering mellanchefens arbetstillfredsställelse samt om fallet är så att delegering påverkar arbetsbeslutsgraden, kan arbetstillfredsställelsen påverkas också? Detta mynnar ut i ett syfte där denna studie vill skapa en fördjupad förståelse hur dessa begrepp påverkar varandra; Arbetstillfredsställelse Arbetsbeslutsgrad Arbetsdelegering till underordnade  Metod: För att göra denna studie möjlig har vi utfört 11 kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi skapade ett urval med hjälp av strategiskt urval som grundar sig i vissa kriterier som vi tror våra respondenter behöver ha för att skapa ett resultat som hjälper oss att finna hur dessa begrepp påverkar varandra. Resultat och Slutsats: Vi fann hur arbetsdelegering och arbetsbeslutsgrad påverkar varandra, samtidigt som dessa två begreppet påverkar varandra fann vi att högre frekvent användning av arbetsdelegering positivt påverkar mellanchefens arbetstillfredsställelse. Då arbetsdelegering minskar arbetsbeslutsgrad fann vi även att den minskade arbetsbeslutsgraden även påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. Uppsatsens bidrag: Mellanchefers arbetstillfredsställelse har tidigare inte behandlats inom företagsekonomin. Vi ger därför företagsekonomin en teoretisk insikt i hur arbetstillfredsställelse, arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering påverkar varandra. Dock på grund av den begränsade forskningen inom detta område ger vi en första inblick sett från mellanchefers synsätt. Förslag på fortsatt forskning: Vi har sammanfattat fyra punkter som förslag till ytterligare forskning. Först anser vi att ytterligare studier behöver genomföras för att styrka vår slutsats, där studier som använder sig av fler respondenter är i fokus. Andra förslaget kretsar kring denna studies synsätt, då vi endast utgått från mellanchefers perspektiv behöver detta kompletteras med fler perspektiv från underordnade och överordnade. Tredje förslaget inkluderar ett mönster vi såg under intervjuerna, teorin menar att mer erfarenhet också kommer resultera i att mellanchefer använder sig utav arbetsdelegering mer frekvent. Detta vad dock inget vi kunde se under våra intervjuer, därför anser vi att fortsatt forskning inom området hur erfarenheten hos mellanchefer påverkar deras sätt att se på arbetsdelegering. Sista och fjärde förslaget innebär vad kontroll och auktoritet över en uppgiften egentligen är? Nyckelord: Arbetsbeslutsgrad, arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, mellanchefer, arbetsdelegering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)