Kvinnors upplevelser av en förändrad kropp i samband med en mastektomi : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en vanlig cancersjukdom hos kvinnor. Kvinnorna genomgår olika behandlingar varav en är mastektomi. Borttagandet av hela bröstet/brösten medför flera omställningar som påverkar kvinnligheten, sexualiteten och kroppen samt hela kvinnornas livsvärld. Sjuksköterskan har en uppgift att stötta kvinnor med bröstcancer genom diagnos och behandling i samband med omvårdnaden. Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelser vid en mastektomi. Metod: Litteraturöversikt baserad på tio stycken kvalitativa artiklar som blev analyserade. Resultat: Kvinnorna upplevde att mastektomin påverkade deras sätt att se på sig själva. Mastektomin ledde till ett undvikande beteende och de hade svårt att acceptera den nya kroppen. Den förändrade kroppen påverkar kvinnorna i de intima relationerna samt i de sociala relationerna vilket resulterade i ett lidande. Kvinnorna upplevde att kroppen hade svikit dem och de hade svårt att både se och röra vid sig själva. Kvinnligheten förändrades och kvinnorna fick läras sig att acceptera sin nya förändrade kropp. Slutsats: Mastektomin påverkade mer än bara kvinnans kropp fysiskt, det påverkade även kvinnan psykiskt. Känslan av att vara kvinna förminskades då de blev mastektomerade. Kvinnans hela livsvärld påverkades i samband med mastektomin och resulterade i ett livslidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)