En kvalitativ studie om välbefinnande och lärande i ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram för personer med åldersrelaterad makuladegeneration

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Med åldern ökar risken för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), som är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos äldre. Individer med AMD är mindre benägna att delta i sociala och fysiska aktiviteter, vilket innebär att risken för psykisk ohälsa ökar och att de kan gå miste om lärande i sociala sammanhang. Fysisk aktivitet kan förebygga utveckling av AMD, men det finns en brist på interventioner som främjar fysisk aktivitet för personer med synnedsättning. Syftet med studien var att utforska vilka innebörder som personer med AMD har givit uttryck för under ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram (EFA). En kvalitativ metod användes i form av deltagande observationer av deltagarna i forskningsprojektet Kan du se framtiden? som pågick två dagar i veckan under sex månader. 11 personer mellan 65 och 95 år med torr AMD deltog i studien. Resultatet visar att deltagarnas välbefinnande kom till uttryck genom upplevelse av trygghet och trivsel samt genom att de gav uttryck för att vara nöjda och glada. Lärande kom till uttryck genom att de utbytte erfarenheter samt genom att de upptäckte resurser för att vara fysiskt aktiva. Utifrån resultatet kan EFA förstås ha varit en resurs för såväl välbefinnande som lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)