Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]

Nyckelord: Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. Studien är en samtalsintervjuundersökning som genomförts bland elevhälsoansvariga på fem högstadieskolor i Sverige och visar att de professionerna som ingår i EHT samt vilken profession som leder arbetet skiljer sig åt. Skolorna har möten och forum att träffas men formen och syftet varierar. Även ärendegången, inom EHT, ser mycket olika ut men gemensamt är att alla skapat en struktur för att tydliggöra och integrera EHT:s arbete i resterande verksamhet. Ingen av respondenterna berättar om någon speciell organisationsmodell de valt att bygga EHT:s organisation på men olika modeller kan skönjas i respondenternas svar. Respondenterna är överlag mycket nöjda med EHT:s arbete men ser även att de befinner sig i utveckling och förändring och önskar att de hade mer tid till det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet.Studien visar på att EHT:s organisation befinner sig i ett frirum och att skolornas olika förutsättningar påverkar hur de valt att använda detta frirum. Studien visar även på att riktlinjer för EHT:s arbete kan vara gynnsamma för en enhetlighet och tydlighet gällande EHT:s arbete och en ökad likvärdighet för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)