Undersköterskans kompetens i relation till att arbeta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Charlotte Persson; [2010-07-16]

Nyckelord: Dementia; day care; knowledge; residential care;

Sammanfattning: Bakgrund: I takt med att våra gamla blir allt äldre finns det många personer som lider av demenssjukdom och som kräver en speciell form av bemötande och omsorg. Många personer med demenssjukdom vårdas i hemmen av sina anhöriga och hemvården. Ett komplement till hemvården är dagverksamhet, och dessa tillsammans kan fördröja flytt till särskilt boende. Att arbeta med personer med demenssjukdom är ett komplext och krävande arbete, och genom att belysa personalens kompetens stärks deras yrkesroll och deras arbete synliggörs. Syfte: Syftet är att belysa hur personalen på dagverksamhet för personer med demenssjukdom beskriver sitt arbete och vad som krävs av dem kunskaps- och kompetensmässigt relaterat till de allmänmänskliga kompetensdomänerna. Metod: Ansatsen har varit kvalitativ och sex undersköterskor har intervjuats med frågor som gav möjlighet att svara med egna ord. Resultat: Det visade sig att personalen besitter en stor yrkeskompetens som till stor del är erfarenhetsbaserad och går att koppla till de allmänmänskliga kompetensdomänerna. Personalen har stor förståelse för sjukdomen men anser att kompetensutveckling inom området är viktigt för det händer hela tiden nya saker inom forskningen. Slutsats: Att arbeta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom utgör en liten del av omvårdnadsyrket, och genom att synliggöra personalens kompetens och vad det innebär att arbeta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom stärks deras yrkesroll och gör att andra får upp ögonen för denna verksamhet som gör att fler personer trots demenssjukdom kan bo kvar hemma längre innan flytt till boende blir nödvändig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)