’’Kvinnor i religionsböcker’’ : En studie om kvinnors utrymme i religionsböcker inom högstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Vasiliki Kazaki; [2015]

Nyckelord: Grundskolans senare år; Diskurs; Genus; Bilder; Religion.;

Sammanfattning:

Detta examensarbete undersöker kvinnors närvaro i både text och bilder i kursböckerna

i religion i grundskolans senare år (årskurs 7-9) för Sverige. Det undersöks och

analyseras i minst tre läroböcker som används i grundskolan i Sverige. Kursplanen

gällande religionskunskap i grundskolan ska studeras och den ska jämföras med

böckernas innehåll.

Genussystemet av Yvonne Hirdman och diskursanalys av Göran Bergström, Kristina

Boréus och Michel Foucault står i centrum för mina teorier. Hirdman analyserar

maktprocesser, det vill säga dikotomi där det manliga inte blandas med det kvinnliga och

hierarkin som visar vad normen är. Bergström och Boréus säger att det finns ett

regelsystem som visar människor vilket sätt de ska prata och agera på. Det betyder att

könen ingår i detta regelsystem och gör att mannen agerar på ett sätt, medan kvinnan

förväntas agera på ett annat sätt. Foucault säger i sin teori att religionen bestämmer över

vilket kön som har makten och att religion alltid har bestämt det. Ett kvantitativt och

kvalitativt angreppssätt ska användas som metod och dessutom textanalys. Den

kvantitativa metoden ska kombineras med en bildanalys eftersom bilderna står i centrum

av varje bok som skall analyseras.

Böckerna innehåller flera bilder av män och texterna gäller män. Kvinnorna är nästan

osynliga. Resultatet stämmer med teorierna som presenterar männen som överordnade

och i störst fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)