Humanitär intervention - ett fall av icke-fall

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie är en teoriprövning av folkrättsliga teorier, universalism samt kulturell relativism, applicerad på fallet Burma (Myanmar). Undersökningen har syftat till att utröna humanitär interventionslegitimitet och vad som i de två folkrättsliga skolorna tyder på ett legitimerande, och på vilka grunder icke-inblandningsprincipen indirekt kan förhandlas bort i detta. Vi utgår från hypotesen att staten är kontextbunden. Teoriprövningen har gått till genom en kvalitativ fallstudie där vi har applicerat det teoretiska ramverket på empiriskt material om fallet Burma i relation till FN-stadgan. Resultaten indikerar, utifrån det empiriska materialet, att Burma är kontextbundet utifrån kultur och intern suveränitet. Sett till deklarationen om mänskliga rättigheter är en humanitär intervention internationellt legitim oavsett kontext eftersom folkrätten är enhetlig alla nationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)