Folkrörelse och värderingar : en studie av fyra medlemmar i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Det här examensarbetet i samhällskunskap för ämneslärare syftar till att undersöka vilka anledningar som utgör grunder för fyra aktiva medlemmars anslutande till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO, samt att analysera hur Colemans Rational Choice-teori kan förklara de fyra intervjuade individernas val att organisera sig i IOGT-NTO. Metoden som används för att besvara arbetets frågeställningar är fyra stycken enskilda intervjuer av semistrukturerad karaktär. Resultatet som framkommer utav studien är av exemplifierande karaktär och exempel på värderingar som fått de fyra intervjuade medlemmarna i IOGT-NTO att ansluta sig är värdesättandet av gemenskap, synen på alkohol och narkotika som personlighetsförändrande substanser och värdesättandet av en miljö där alkohol och narkotika inte förekommer. Utifrån Colemans Rational Choice-teori kan de fyra intervjuade medlemmarnas val att ansluta sig till organisationen ses som dels ett resultat av individens värderingar, mål och egenintresse. Det är även ett övervägande från individens sida då hen måste kompromissa med sitt egenintresse när hen blir medlem i en kollektiv aktör för att kunna maximera sin egen nytta. I arbetet ingår även en ämnesdidaktisk del där arbetets fokusområde konverterats till ett ämnesområde i ämnetsamhällskunskap för en högstadieklass. Arbetsområdet utgår från Skolverkets styrdokument och är menat att lära eleverna hur man kan påverka beslut i en demokratisk process samt hur olika intressen kan uppkomma i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)