Sociala mediers konsekvenser på ungas psykiska hälsa - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: En stor andel barn och unga upplever psykisk ohälsa. Sociala medier kan användas på olika sätt men forskning visar att sociala medier kan ha en negativ påverkan. Det är därför angeläget att beskriva psykisk ohälsa, sociala medier och hur sjuksköterskan kan vara viktig i att förebygga psykisk ohälsa relaterat till sociala medier. Syfte: Att undersöka vilka negativa konsekvenser sociala medier kan få för ungas psykiska hälsa. Metod: Litteraturöversikt av 13 vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. Resultat: Redovisas i fyra teman: Rädd att missa något, depression i relation till sociala medier, en ouppnåelig livsstil och negativ kroppsuppfattning. Slutsats: Det finns både positiva och negativa konsekvenser av sociala medier. Resultatet visar ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och sociala medier. Mängden tid spenderad på sociala medier är avgörande. Ungdomar som tillbringar mycket tid på sociala medier varje dag löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det är dock hur de sociala medierna används som avgör hur de kan påverka den psykiska hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)