Cryptosporidiumutbrottet i Östersunds kommun 2010 : Påverkan på kommunens barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/StatistikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/StatistikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning:

Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. Dessa enkäter togs fram av svenska Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna myndighet som studien utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Bayesianskt och ett frekventistiskt tillvägagångssätt för att på så sätt betrakta datamaterialet från fler synvinklar och samtidigt identifiera skillnader mellan dessa två tillvägagångssätten. En annan del av arbetet presenterar bortfallskalibrerade skattningar av antalet Cryptosporidiumfall både totalt och månadsvis men också skattningar av fallprevalensen i olika redovisningsgrupper. Slutligen analyseras sambanden mellan följdsymptomen med logistisk regression. Dessutom utförs variabelklustring av följdsymptom med metoden fuzzy clustering för att se hur dessa kan grupperas. Resultaten visar att Glas vatten, Inom VA. område, Tidigare lös avföring och Kön identifieras som riskfaktorer medan de bäst förklarande följdsymptomen är Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber och Trött/utmattad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)