Individuella skillnader i val av intervjufrågor - den evaluativa faktorns betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den här studien syftade till att undersöka om den evaluativa faktorn i personlighet kunde koppla samman en skillnad i preferens av olika intervjufrågor. Den evaluativa faktorn i aktuell studie definerades som: att tilltalas av värdeladdad information och att i sin självbeskrivning vilja framstå på ett socialt önskvärt sätt. 36 intervjufrågor konstruerades och delades in i kategorierna: relevant-specifika, relevant-abstrakta samt irrelevant-abstrakta. Deltagarna i studien bestod av 100 studenter som fick sätta sig in i rollen som rekryterare och läsa en fiktiv arbetsannons och därefter skatta hur gärna de hade använt sig av samtliga 36 intervjufrågor på en skala från ett till nio. Därefter fick deltagarna göra ett personlighetstest som var särskilt utformat för att mäta den evaluativa faktorn. Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan den evaluativa faktorn och en preferens för abstrakta intervjufrågor. Det hittades en korrelation mellan relevant-specifika frågor och den evaluativa faktorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)