#Social medier : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på sociala medier i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: #Social media - A qualitative study of guardian views on social media in preschool Syftet med studien är att ta reda på om sociala medier har någon inverkan på relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna. Vi har valt att rikta vårt fokus mot hur kommunikationen sker via sociala medier mellan vårdnadshavare och hemmet, hur vårdnadshavare uppfattar användandet och vilken påverkan sociala medier har på dialogen mellan hemmet och förskolan. I studien används kvalitativ data i form av enkäter till vårdnadshavare på två olika förskolor i olika kommuner för att besvara våra frågeställningar. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt och vi använder oss utav en kvalitativ innehållsanalys när vi tolkar empirin. Resultatet av undersökningen visar att användningen av sociala medier i förskolan inte har någon påverkan på relationen mellan förskolan och hemmet. Det framkommer även att sociala medier i förskolan inte har någon direkt inverkan på dialogen mellan hemmet och förskolan. Däremot framkommer det i resultatet att relationen mellan vårdnadshavarna och barnen påverkas positivt eftersom de tillsammans kan samtala om bilderna som finns på de sociala medierna som förskolorna använder. De sociala medierna som används på de utvalda förskolorna är Instagram och Blogg. Något som lyfts fram i enkätsvaren är vårdnadshavarnas oro för att deras barn exponeras på nätet. Vårdnadshavarna upplever en bristande kontroll över de bilder som publiceras av förskolan i sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)