Implementeringen av den nya läroplanen i Sydafrika : En studie i en svart kåkstad

Detta är en L3-uppsats från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om vilka möjligheter, samt svårigheter det finns med att implementera en ny läroplan. För att vidare konkretisera syftet har tre frågeställningar tagits fram:

1. Vad har verksamma inom skolväsendet i Sydafrika för uppfattningar om den nya läroplanen?

2. Vilka möjligheter samt hinder ser de verksamma inom skolväsendet i Sydafrika med den nya läroplanen?

3. Vad har implementeringsarbetet inneburit för de verksamma inom skolväsendet i Sydafrika?

För att besvara mina frågeställningar så har jag genomfört tre kvalitativa intervjuer. Två av intervjuerna genomförde jag med lärare på en sydafrikansk lågstadieskola, och den tredje med en skolinspektör från det regionala skolkontoret. Förutom intervjuerna har jag även genomfört en strukturerad observation hos de två lärarna jag intervjuade.

Resultatet av min undersökning visar ett samband mellan den utbildning som givits de verksamma inom skolväsendet i Sydafrika om den nya läroplanen, samt deras inställning till den. Undersökningen visar även att det råder stora skillnader i kvalité mellan olika skolor, och att de fortfarande är de traditionellt svarta skolområdena som tillhandahåller sämre kvalité, på grund av bristande resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)