Vänskapens cirkel - En kvalitativ studie om hur personer med Aspergers syndrom upplever vänskap, socialt umgänge och konflikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av svårigheter i förmågan till ömsesidig kommunikation och socialt samspel. Diagnosen medför även svårigheter i att intuitivt anpassa beteenden. Samhället ställer idag stora krav på social kompetens redan på förskolan och hela vägen upp till vuxenlivet. Detta kan medföra stora problem med att komma vidare för personer med Aspergers syndrom. Som socialarbetare kommer man ofta i kontakt med denna grupp. Vårt syfte har varit att beskriva och undersöka vad vänskap och socialt umgänge innebär för personer med Aspergers syndrom. Målet är att genom ökad förståelse och kunskap om deras perspektiv bättre kunna hjälpa dem utifrån deras förutsättningar snarare än utifrån en så kallad normalitet.Urval och metod: Kvalitativ studie med personliga intervjuer av åtta informanter i åldrarna 14 till 34 år, med diagnosen Aspergers syndrom och som bor i Västra Götalandsregionen. Informanterna utgjordes av hälften kvinnor och hälften män. Empirin har analyserats med hjälp av meningskoncentrering.Resultat: Den största skillnaden i socialt umgänge för personer med Aspergers syndrom är att de får agera efter en roll. Detta är energikrävande och ger behov av återhämtning efteråt. Några av informanterna har hittat en annan arena för att umgås socialt som kräver mindre energi. Det kan t ex vara via datorspel, MSN eller Skype. En annan skillnad är att informanterna upplever svårigheter i att veta hur man löser konflikter. Ibland hjälper då inlärda strategier, som t ex giraffspråk. Vänskap och vänner upplevs inte annorlunda för personerna med Aspergers syndrom.Slutsatser: Socialt umgänge och konflikthantering försvåras när man har brister i mentaliseringsförmågan. Upplevelsen av umgänget kan påverkas negativt och tröttheten som följer ger ett behov av återhämtning. Svårigheter vid konflikthantering ger upphov till mycket stress och kan resultera i avslutad vänskap. Skillnader i definition av vänskap, vän och konflikt har inte funnits. Vidare forskning inom området bör uppmärksamma trötthetens omfattning och påverkan på individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)