Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Teknisk logistik

Sammanfattning: Offentlig upphandling utgör en betydande del av Sveriges statsbudget, och det finns en ambition från nationellt håll att öka det strategiska inköpsarbetet rörande offentlig upphandling. Tidigare akademiska studier inom inköp har dock främst fokuserat på privat sektor, och forskning som syftar till att förklara hur och varför olika upphandlande myndigheter arbetar mer eller mindre strategiskt med inköp saknas. Detta arbete aspirerar till att undersöka i vilken utsträckning upphandlande myndigheter arbetar strategiskt med offentlig upphandling, exemplifierat genom en tidigare upphandling av en teknisk konsulttjänst, och vilka faktorer som påverkar detta. En litteraturstudie har genomförts och genom denna har en modell över faktorer som karaktäriserar och möjliggör strategiskt inköpsarbete konstruerats. Dessa faktorer är: inköpsfunktionens status och stöd i organisationen, (de)centralisering av inköpsfunktionen, segmentering inom inköpsarbetet, totalkostnadsperspektiv, tvärfunktionella team, och kompetens inom inköpsfunktionen. Alla dessa faktorer är en del av arbetet mot organisationens och inköpsfunktionens mål och visioner. Denna modell har sedan jämförts med empiriska data från fyra olika svenska upphandlande myndigheter: Swedavia, Sundbybergs stad, Helsingborgs stad och Region Uppsala. Betydande skillnader mellan det strategiska arbetet hos de olika organisationerna har kunnat påvisas. De faktorer som bedömts vara av störst vikt är: mål och vision, status och stöd, samt kompetens. Det verkar också finnas en samverkan mellan de olika faktorerna. Utöver dessa faktorer ses den upphandlande myndighetens verksamhet ha en viss, men långt ifrån avgörande, påverkan på det strategiska inköpsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)