Triggers for Innovative Actions : Hur triggas vi till nytänkande? En uppsats i möjlighetssökande

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Kurs: KIN 180 Examensarbete i innovationsteknik

Handledare: Magnus Hoppe

Examinator: Tomas Backström

Avsnittslärare: Magnus Hoppe

Författare: Hampus Svenblad

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska och diskutera begreppet triggers i ett innovationssammanhang. En text formats som berör vad som krävs för att en individ skall ändra sitt handlingsmönster för att en innovationsprocess ska påbörjas.

Frågeställning: Hur triggas vi till nytänkande?

Utgångspunkt: Studien har sin utgångspunkt i ett abduktivt förhållningssätt.

Metod: Studien kommer att vara explorativ, baserat på hermeneutistisk grund med ett abduktivt förhållningssätt till frågeställningen.

Empirisk grund: Studiens empiriska grund bygger på halvriktade interjuver och öppet riktade frågeformulär.

Slutsats: Studiens slutsats är att begreppet triggers går att tillämpa på ämnet innovation. Samt att det finns handlingar en individ kan utföra för att underlätta sin egen idéutvecklingsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)