Inkluderande miljöer i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Abstract  Att fysiskt och psykiskt bli inkluderad i ett sammanhang är något som många människor mår bra av, men det är inte bara människor som kan påverka inkluderingen av sig själv och andra. I denna studie undersöker vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare på olika förskolor, hur de resonerar kring den pedagogiska miljön som inkluderande. Syftet med studien är att undersöka och närma oss de resonemang förskollärare har angående inkluderande miljöer och arbetssätt i förskolan. I studien används ett relationellt perspektiv och begreppen inkludering, anknytning, trygghet och delaktighet är centrala genom hela arbetet. De ämnen som berörs under arbetet är pedagogiska miljöer, inkludering och inkluderande arbetssätt, relationerna mellan pedagog-barn-miljö är en bärande tanke i alla diskussioner. Kommunikation är en röd tråd genom de olika berörda ämnena och barns olikheter synliggörs på ett sätt som gör anknytning och relationerna till pedagogen meningsfull. De olika arbetssätten som belys visar på både individuellt bemötande och miljöns möjlighet att inkludera olikheter. Det är förskollärarens ansvar att möta alla barns olikheter, intressen och behov, vilket inte är ett lätt uppdrag. Att alla barn inte ska och kan mötas lika samt att miljön är en tillgång i uppdraget utav det, är vår slutsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)