Lean banking: en fallstudie av leankonceptets påverkan på kreditgivningsprocessen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att diskutera lean konceptets roll vid organisk tillväxt, för svenska banker. Mer konkret ska kreditgivningsprocess mellan en bank och dess företagskunder diskuteras och analyseras med hjälp av lean konceptet. Uppsatsen är baserad på en kvalitativ ansats. Där empirin består av en semistrukturer intervju, telefonundersökningar samt enkäter. De teoretiska kapitlen är den sekundära datainsamlingen. Den teoretiska kärnan är främst byggd på Lean konceptets teorier kring Toyota Produktion System och Lean Thinking. Utöver detta tas teorierna om konsolidering och värdeskapande upp. I vår slutats kom vi fram till att banker kan dra nytta av LTH vid organisk tillväxt, speciellt nu när konkurrensen på den svenska bankmarknaden hårdnat och kunderna blivit mer rörliga. Genom att anpassa kreditgivningsprocessen i bank X efter LTH konceptet skulle vissa steg i processen kunna effektiviseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)