SJUK FÖR ALLTID? - En kvalitativ studie om förutsättningar för lyckad återgång i arbete för kvinnor inom sjukvården efter arbetsrelaterad psykosocial ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors egna upplevelser av deras rehabiliteringsprocess efter långtidssjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Studien syftar till att undersöka viktiga förutsättningar för en lyckad återgång samt undersöka huruvida ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kan hindra arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa inom sjukvården.Teori:För att förstå och uppnå studiens syfte har Karasek och Theorells krav, kontroll och- socialt stödmodellen tillämpats. Den är lämpad för att undersöka psykosocial arbetsmiljö samt har starka kopplingar till de centrala begreppen stress och utbrändhet. I studien har även analyser gjorts i relation till Antonovskys begrepp Känsla av sammanhang (KASAM) och inre och yttre motivation.Metod:Den metodologiska ansatsen för studien är kvalitativ, baserad på två semistrukturerade informantintervjuer med företagshälsovård och HR-specialist, samt med sex kvinnliga respondenter som arbetar inom sjukvården och som varit långtidssjukskrivna på grund av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Samtliga intervjuer transkriberades och teman togs ut med hjälp av en tematisk analys kompletterad med kodning utifrån Grundad Teori. Dessa teman analyserades sedan separat tillsammans med de valda teoretiska ramverket.Resultat:Studien visar på ledarskapets centrala betydelse vid rehabilitering. Såväl chefens stöd som kunskap och kompetens har stort inflytande huruvida återgången blir lyckad eller inte. I de processer där chefen ej levt upptill detta har återgången resulterat i uppsägning. Vidare visar studien att det finns en grupp som tenderar till att i större utsträckning drabbas av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa, här kallade duktiga flickor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)