Kampen mellan kropp och psyke : Diabulimikers upplevelser av sin sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 1100 personer årligen i diabetes mellitus typ 1 [DMT1] vilket ställer höga krav på individen vad gäller kost, träning och insulinbehandling. Unga kvinnor med DMT1 lider ökad risk att utveckla ett stört ätbeteende vilket kan leda till kontinuerligt försummande av insulinbehandlingen för att gå ned i vikt (diabulimi). Diabulimi är ett komplext sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka i ett tidigt stadie och svårt att behandla på ett optimalt sätt. Syfte: Att beskriva unga kvinnor med diabulimis upplevelser i sitt sjukdomstillstånd utifrån deras egna berättelser. Metod: En kvalitativ innehållsanalys tillämpades på sju bloggar vilka söktes fram med sökmotorn Google. Bloggarna var skrivna av kvinnor som lever eller har levt med diabulimi. Upplevelser av att leva med sjukdomen eftersöktes i deras bloggar. Analysen resulterade i två huvudteman och fyra subteman. Resultat: De huvudteman som framkom i analysen var ”Självbild” och ”(O)Kunskap”. De olika temana redovisar olika upplevelser av att leva med diabulimi. Slutsats: En förändrad självbild och ett förändrat beteende upplevs av personer med diabulimi samt att det finns brist på kunskap och förståelse om sjukdomen inom sjukvården och i samhället Klinisk betydelse: Studien kan leda till en större förståelse för personer med diabulimi vilket leder till att sjuksköterskan kan ge ett bättre bemötande och bättre omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)