Barnmorskors erfarenheter av covid-19 i patientnära vård : En webbenkät

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Covid-19 är en luftburen infektionssjukdom med hög smittorisk som främst överförs via droppsmitta. Nationella samt internationella försiktighetsåtgärder har framtagits i syfte att minska smittspridningen av viruset. Folkhälsomyndigheten har skärpt rekommendationerna för gravida samtidigt som omprioriteringar görs inom hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka barnmorskors erfarenheter av att arbeta i patientnära vård under virusutbrottet covid-19. Metod: Studien var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamling har gjorts via en webbenkät som besvarats anonymt. Resultat: Av de 159 respondenter som svarat på studien upplevde majoriteten en ökad stress samt en oro att bli smittad av covid-19 och föra smittan vidare. En femtedel av barnmorskorna upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Slutsats: Riktlinjer på nationell nivå för simulering, skyddsutrustning och tydlig information för barnmorskor kring arbetet i patientnära vård under covid-19 efterfrågas. Detta i syfte att skapa trygghet i arbetet, att inte bli smittade eller föra smittan vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)