Strokepatienters barn ur den neurologiska rehabiliteringens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Stroke innebär ofta fysiska, kognitiva och beteendemässiga funktionsnedsättningar som påverkar både den drabbade och dennes familj. Tonåringar, speciellt flickor, anses ha störst risk att utveckla emotionella problem när föräldern blivit sjuk. Förälderns stöd till barnet är väsentligt men även sjukvårdspersonalens. I denna studie undersöktes hur barn uppmärksammas till strokedrabbade föräldrar samt vilket stöd som erbjuds. Fem överläkare och fem sjuksköterskor på en neurologisk rehabiliteringsklinik i Mellansverige intervjuades. Materialet analyserades induktivt genom meningskoncentrering. Det framkom att stödet som ges är situationsberoende, inget strukturerat stöd för barn finns och generellt ses anhöriga som resurser. Ett bra anhörigbemötande ska erbjudas men barnomhändertagandet borde bli bättre. Ökade kunskaper efterfrågades för att kunna stödja barn i kris. En mer familjecentrerad sjukvård behövs för att man ska kunna uppmärksamma barns behov vid förälderns sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)