Tidig undervisning i svenska - likheter och skillnader

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Författare: Maria Fredriksson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra likheter och skillnader i svenskundervisningen mellan förskoleklass och årskurs ett.Jag vill även ta reda på hur progressionen ser ut.Utifrån mitt syfte formulerades följande frågeställningar:Vilka skillnader/likheter finns i svenskundervisningen i förskoleklass jämfört med årskurs ett?Vilka tecken på progression i undervisningen finns?Hur förhåller sig lärare till elevers tidigare erfarenheter, i den tidiga läs -och skrivundervisningen?Genom observationer och intervjuer framgår det att svenskundervisningen i den aktuella skolmiljön tar sin utgångspunkt i språkets form och att man använder sig av ljudningsmetoden. I förskoleklass tränar eleverna sin fonologiska medvetenhet, för att i årskurs ett bygga vidare på det genom att fokusera på att avkoda ord.Min slutsats när det gäller likheter och skillnader i svenskundervisningen, är att det framför allt är likheter som dominerar. Man arbetar med liknande innehåll i undervisningen både i förskoleklass och årskurs ett, men utformningen ser olika ut. Eleverna uppfattar undervisningen som att det är en progression från förskoleklass till årskurs ett.När det gäller den tredje och sista frågeställningen om hur lärare tillvaratar elevers tidigare erfarenheter och intressen, för att på så sätt uppmuntra deras litteracitetsutveckling. Ser jag få tecken på att man utgår från detta när man lägger upp undervisningen.Nyckelord: svenskundervisning, förskoleklass, årskurs ett, progression i läs- och skrivinlärning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)