Anorexia nervosa - min vän och fiende : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Emma Rydeberg; Sheana Johansson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som blivit allt vanligare. Den drabbar ca 1 % av alla kvinnor innan de fyllt 18 år. Beteendet för de drabbade karakteriseras av en störd kroppsuppfattning och en vilja att uppnå en idealvikt som är långt under normalvikt. Sjukdomen medför såväl fysiskt som psykiskt lidande. De kvinnor som lider av anorexia nervosa anser idag att sjukvården saknar den kunskap som krävs för att behandla sjukdomen. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. Metod: Litteraturstudien utfördes utifrån en kvalitativ ansats. De vetenskapliga artiklarna analyserade genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Kvinnorna såg främst de positiva aspekterna av sjukdomen då den gav dem kontroll och användes som ett verktyg för att kunna hantera vardagen. Sjukdomen fick samtidigt kvinnorna att känna sig maktlösa och ensamma. Slutsats: Resultatet gav en ökad kunskap samt förståelse om den komplexa relation som kvinnorna har till anorexia nervosa, vilket kan underlätta för vårdpersonal att stärka dessa individers hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)