”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. En kvalitativ textanalys har gjorts där innehållet i läroböckerna i form av text och bild har analyserats utifrån ett genusperspektiv. Att analysera utifrån ett genusperspektiv grundar sig i studiens syfte om att undersöka hur kön görs i de valda läroböckerna, således inkluderas båda kön; män och kvinnor samt flickor och pojkar. Resultatet visar att kön görs på flera sätt, då män och kvinnor skildras på olika sätt i olika läroböcker, i olika avsnitt. Kvinnan osynliggörs, skildras i en lägre maktposition än män, men kvinnor och män skildras även som särskilda när mäns respektive kvinnors sysslor beskrivs. De omskrivningar och handlingar som tillskrivs män och kvinnor tolkas följa de traditionella föreställningar och normer om hur kvinnor och män ska vara. Resultatet visar även att vissa läroböcker bryter mot dessa normer. Skolan har enligt läroplanen ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Då läroböckerna till viss mån förmedlar hur det sett ut i historien problematiseras inte dessa traditionella föreställningar och normer. Genom att ha analyserat avsnitt som behandlar vikingatiden i läroböcker i historia som används i dagens undervisning utifrån ett genusperspektiv, har jag nått en insikt om att det är mycket viktigt att lärarna tar ansvar för att problematisera innehållet och därmed att kunna motverka traditionella könsmönster. Lärare behöver ställa sig kritiska till innehållet i läroböckerna samt ta på sig genusglasögonen för att inte fortsätta förmedla traditionella könsmönster som finns än idag i den sociala och kulturella verklighet vi dagligen möter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)