Skolsköterskans erfarenhet av arbete inom elevhälsan i samband med vaccination mot humant papillomvirus

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccination mot humant papillomvirus (HPV), som kan orsaka livmoderhalscancer, ingår i det svenska vaccinationsprogrammet och erbjuds till flickor i årskurs fem och sex inom grundskolan. Elevhälsan ansvarar för arbetet kring/med HPV-vaccinationer. Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskornas erfarenheter av arbetet inom elevhälsan kring vaccinationen mot humant papillomvirus i årskurs fem och sex. Metod: Studien hade en kvalitativ design och utgick från en induktiv ansats med innehållsanalys som metod. Totalt inkluderades 13 skolsköterskor där data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som belyser skolsköterskornas erfarenheter: Flickan i centrum, Relationer till vårdnadshavare och Att vara en kunskapsspridare. Skolsköterskorna beskrev vaccinationsarbetet som en komplex process, där vaccinationsarbetet ställde höga krav på skolsköterskorna kompetens. Det beskrevs som en balansgång mellan flickorna, vårdnadshavare och det administrativa arbetet. Konklusion: Skolsköterskans arbete är betydelsefullt för vaccinationstäckningen av HPV-vaccinationen. Slutsatser som kan dras av resultatet i denna studie var att skolsköterskornas relation till flickorna och vårdnadshavarna, informationsspridningen samt att tiden spelade en viktig roll i arbetet kring HPV-vaccinationen. Resultatet visade på att det ställs krav på skolsköterskornas förmåga att kunna läsa av, anpassa kommunikationen och informationen efter individen hon har framför sig. Ytterligare forskning på ämnet skulle kunna innefatta skolsköterskans arbete i relation till teamarbete och/eller vårdkvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)