Kommunikation och inkludering: Tvålärarsystem som utvecklingsarbete utifrån rektor, lärare och elever i en grundskola

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur tvålärarsystem som ett utvecklingsarbete bedrivs på engrundskola i en stor svensk stad. För att undersöka hur arbetet mottagits och uppfattas i tre av skolansnivåer: rektor, lärare och elever analyseras materialet utifrån det strukturella-, det politiska-, och dethumanistiska perspektivet på utvecklingsarbete samt utifrån teorin om anpassningscykeln.Frågeställning: Vilket/vilka perspektiv på utvecklingsarbete gör sig synligt hos rektorn/två lärare/enelevgrupp på skolan? Råder konsensus om anpassningscykelns olika delar mellan de tre olika nivåerna påskolan?Metod och material: Studien bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med rektor och tvålärare samt en fokusgruppintervju med fem elever i årskurs nio. Det insamlade materialet har analyseratsutifrån ett empirinära förhållningssätt till materialet.Resultat: Eftersom olika perspektiv på utvecklingsarbete dominerar på olika nivåer blir konsekvensen atteleverna exkluderas från inflytande i utvecklingsarbetet. Konsensus om anpassningscykelns olika delarråder delvis, främst mellan rektor och lärare. Även här exkluderas således eleverna. Resultatet visar attkommunikation mellan, och inkludering av nivåerna, är av stor vikt i utvecklingsarbeten då risken annarsär stor att målbilden inte nås.Betydelse för läraryrket: Forskning om tvålärarsystem som utvecklingsarbete är begränsad i en svenskkontext samtidigt som utvecklingsarbete är en del av det arbete som skolor förväntas utföra i den dagligaverksamheten. Utvecklingsarbetens relevans framhävs även i skolans styrdokument vilket visar attkunskap om hur utvecklingsarbeten bedrivs på enskilda skolor är av vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)